De fiscus?
Die ben ik altijd een stap voor.

Algemene voorwarden

De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege de besloten vennootschap Van der Kuijp Notaris B.V., handelende onder de naam “Van der Kuijp Notariaat Strijen”, diensten worden verleend. De algemene voorwaarden zijn ingeschreven in het handelsregister op 9 januari 2018 onder nummer 24386951.

1. Uitsluitend Van der Kuijp Notariaat Strijen geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

2. Van der Kuijp Notariaat Strijen zal haar opdracht naar beste kunnen uitvoeren, de Opdrachtgever tijdig en duidelijk inlichten over de financiële consequenties van zijn inschakeling en tijdig inlichten wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Van der Kuijp Notariaat Strijen op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.Van der Kuijp Notariaat Strijen mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt. Van der Kuijp Notariaat Strijen staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Van der Kuijp Notariaat Strijen behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

3. De verschuldigde declaratie dient, tenzij anders vermeld of schriftelijk anders overeengekomen, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van Van der Kuijp Notariaat Strijen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Van der Kuijp Notariaat Strijen kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan Van der Kuijp Notariaat Strijen: (i) van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen; (ii) desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden; (iii) van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een tussentijdse declaratie wordt voldaan.
Van der Kuijp Notariaat Strijen is bevoegd tussentijds te declareren.

4. Bij de uitvoering van een opdracht mag Van der Kuijp Notariaat Strijen mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Van der Kuijp Notariaat Strijen zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Van der Kuijp Notariaat Strijen worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Van der Kuijp Notariaat Strijen van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

5 Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Van der Kuijp Notariaat Strijen is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

5.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 5.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van het honorarium, met een maximum van EUR 15.000.

5.3 Van der Kuijp Notariaat Strijen is gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van derden zoals bedoeld in 4 namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Van der Kuijp Notariaat Strijen voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Van der Kuijp Notariaat Strijen aansprakelijk is.

6. De Algemene Verordening Gegevensbescherming zal van toepassing zijn op de dienstverlening van Van der Kuijp Notariaat Strijen . Van der Kuijp Notariaat Strijen is bevoegd alle dossiers integraal 20 jaar te bewaren. Van der Kuijp Notariaat Strijen behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

7. Van der Kuijp Notariaat Strijen houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt. 

8. Er geldt een Klachten - en Geschillenregeling Notariaat, zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

9. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

10. Het merendeel van de dienstverlening van Van der Kuijp Notariaat Strijen valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan Van der Kuijp Notariaat Strijen verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag Van der Kuijp Notariaat Strijen zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

11. Ingeval Van der Kuijp Notariaat Strijen in een tuchtrechtprocedure betrokken wordt en daaruit geen veroordeling volgt van het kantoor, zal klager de proceskosten forfaitair vastgesteld op EUR 3500,= verschuldigd zijn aan Van der Kuijp Notariaat Strijen.